دریافت پول از سوی برخی جایگاهداران به بهانه نداشتن کارت سوخت غیرقانونی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت ناشایست برخی از متصدیان در جایگاه های سوخت مبنی بر گرفتن مبالغی به بهانه نداشتن کارت سوخت،غیرقانونی است.

قاسم ساعدی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص موضوع تکلیف کارتهای سوخت گفت: فلسفه احیا کارت سوخت به دلیل صرفه جویی در استفاده بی رویه بنزین و کنترل قاچاق سوخت است که به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور تلقی می شود و با حسن تدبیری که کارشناسان وزارت نفت با هماهنگی مجلس انجام دادند، طرح مطالعاتی احیا کارت سوخت صورت گرفت.

وزارت نفت با متخلفین برخورد جدی کند

حرکت ناشایست برخی از متصدیان در جایگاه های سوخت مبنی بر گرفتن مبالغی به بهانه نداشتن کارت سوخت، نه در حوزه وزارت نفت و نه در حوزه کمیسیون انرژی است و این امر غیرقانونی است

وی در واکنش به اقدام برخی از جایگاهداران سوخت که مبالغی را از افراد برای اینکه کارت سوخت ندارند دریافت می کنند گفت: حرکت ناشایست این جایگاهداران نه در حوزه وزارت نفت و نه در حوزه کمیسیون انرژی است و این امر غیرقانونی است که نهادهای نظارتی به ویژه وزارت نفت وارد عمل شده و با متخلفین برخورد قانونی کند.

ساعدی ادامه داد: در کمیسیون انرژی و کمیته اجرایی سوخت وزارت نفت، باید موضوع دریافت مبلغ از کسانی که هنوز موفق به دریافت کارت سوخت نشده اند بررسی می شود چرا که این امر کاملا غیرقانونی بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی از متصدیان در قبال نداشتن کارت سوخت از مردم هزینه دریافت کند به هیچ وجه،قابل قبول نیست.

منبع: خانه ملت