جزییات افزایش حقوق بازنشستگان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه جزییات درصد افزایش حقوق بازنشستگان نقاط جنگ زده را تشریح کرد و گفت: اقلام عملی شده در بند یک ماده ۶۸ از درصد افزایش کسر خواهد شد.

حبیب الله وفایی ، در ارتباط با تفاوت پرداختی‌ها در افزایش حقوق کارمندان مناطق جنگ زده پس از قرار گرفتن کرمانشاه در لیست این مناطق گفت: آنچه که در قانون آمده سقف مبلغ پرداختی‌ها بوده است.

۲۰ تا ۲۵ درصد، سقف افزایش حقوق‌ها در نقاط جنگ زده است.

همچنین در قانون افزایش ۲۵ درصدی برای کارمندان مشاغل تخصصی افزایش ۲۰ درصدی برای کارکنان مشاغل غیر تخصصی پیش‌بینی شده است اما این مبلغ سقف پرداختی‌ها است یعنی دستگاه‌های مشمول حداکثر تا ۲۵ درصد برای مشاغل تخصصی و تا ۲۰ درصد برای مشاغل غیر تخصصی حقوق‌ها را افزایش می‌دهد.

درصدی که بابت بدی آب و هوا به حقوق بازنشستگان و کارکنان نقاط جنگ زده اضافه شده از ۲۰ تا ۲۵ درصد کسر می‌شود.

[irp posts="966" name="دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی"]

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت: برخی از مناطق نیز افزایش حقوق مربوط به بدی آب و هوا را از همین محل دریافت کرده‌اند لذا افزایش مد نظر با احتساب این موضوع نیز خواهد بود و درصدی که برای بدی آب و هوا دریافت کرده باشند نیز محاسبه می‌شود.

در قانون به صراحت آمده است که حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد به حقوق مزایای کارکنان دستگاه‌های مشمول در مناطق جنگ زده اضافه شود و برای مثال در شهر کرمانشاه که کارکنان ۶ درصد افزایش حقوق بابت بدی آب و هوا دریافت می‌کنند، حداکثر می‌توانند ۱۹ درصد دیگر برای مشاغل تخصصی و ۱۴ درصد دیگر برای مشاغل غیر تخصصی اضافه حقوق داشته باشند.

اقلام عملی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری از درصد افزایش حقوق نقاط جنگ زده کم می‌شود

وفایی: کارکنان دستگاه‌های مشمول در مناطق جنگ زده باید نگاهی به حکم‌هایشان بیاندازند و ببینند که به کدام اقلام در بند ۱ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری عمل شده است و به تناسب هر کدام عمل شده است از درصد در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق  حقوق بازنشستگان  و کارکنان نقاط جنگ زده کسر خواهد شد.

چنانچه قرارداد نیروهای قراردادی در زمره قراردادهای کار معین باشد، مشمول افزایش حقوق هستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در خصوص کارکنان قراردادی نهادهای کشوری و لشکری و اینکه چه گروهی از این کارکنان در لیست مشمولین افزایش حقوق مناطق جنگ زده قرار می‌گیرند، گفت: اگر قراردادهای این افراد در گروه قراردادهای کار معین قرار گیرد، باید این افزایش حقوق با آنها پرداخت شود.