مهلت کارگران بیکار شده برای دریافت بیمه بیکاری

بر اساس صحبت‌های مدیرکل بیمه بیکاری کارگران  باید ظرف مدت ۳۰ روز بعد از بیکاری، این موضوع را به واحدهای کار اطلاع داده و آمادگی خود را برای اشتغال تخصصی اعلام کنند. تا بتوانند در صورت وجود موقعیت شغلی شروع به کار کنند. با این روش در سال گذشته حدود ۱۶ هزار نفر از کارگران بیکار شده، بازگشت به اشتغال داشته‌اند.

در سال 96 حدود 30 هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری برای مهارت‌آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای  معرفی شدند. این تعداد در 9 ماهه سال جاری حدود 22 هزار و 500 نفر بوده‌اند.

کریم یاوری افزود: طبق قوانین بیمه بیکاری از روز اول بیمه بیکاری مبلغ مقرری به کارگران بیکار شده مشمول پرداخت می‌شود.

نکته قابل توجه درباره بیمه بیکاری این که اگرکارگران بین ٦ تا ٢٤ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مجرد باشد، ٦ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کند و کارگران متأهل و متکفل بین 12 تا 50 ماه یا توجه به سابقه کاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.  توجه داشته باشید که طبق قوانین بیمه بیکاری در واقع پرداخت بیمه بیکاری یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان است.

همچنین ایشان اعلام کردند بیمه بیکاری جز سابقه بیمه‌ای تامین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران بیکار شده در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه برای افزایش پوشش دریافت کنندگان بیمه بیکاری، کارگاه‌های مشترک بین ادارات کل کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، ایجاد شده تا با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند.

یاوری  درباره بیمه بیکاری ادامه داد: کارآفرینان و کارفرمایان در کلیه واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی، برای استفاده کردن  نیروی کار از مزایای قانونی خود کارگران را بیمه کنند.

مدیرکل بیمه بیکاری در ادامه اعلام کردند که پیگیری اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی مسئولین قانون بیمه بیکاری قرار دارد و سال گذشته حدود 16 هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، مشغول به کارشده‌اند.

آیا می‌توان سابقه بیمه را خرید؟

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی: سابقه بیمه قابل خرید نیست . ولی افرادی به سن ۶۰ سال رسیده‌اند، شامل استثنا می‌شوند. محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا می‌توان سابقه بیمه را خرید، گفت: افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آن‌ها خلا ایجاد شده است، برای این افراد سابقه محسوب نمی‌شود، فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می‌شود.

هنچنین در رابطه با استثنا اعلام کرد  افرادی که به سن ۶۰ سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، می‌توانند تا مرز ۱۰ سال با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.