نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال 98 چگونه است؟

حق بیمه چیست؟

بر اساس  قانون سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در واقع مبلغی است که از سوی کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و در ازای آن مزایای نقدی مستمری و بازنشستگی و نیز مزایای غیرنقدی پوشش های خدمات درمانی در اختیار بیمه شده (کارگر) قرار می گیرد.

مبلغ ریال حق بیمه بر پایه دستمزد بیمه شده تعیین می گردد و طبق بند 5 ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی باید با مبلغ حقوق در تناسب قرار بگیرد. البته این حقوق در نظر گرفته شده نباید به هیچ وجه از حداقل حقوق کارگران که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد، کمتر باشد. همین طور سقف آن نیز نباید بیشتر از حداکثر حقوق اعلامی از سوی شورای عالی در نظر گرفته شود.

تذکر: لازم به توضیح است که در صورت عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما و کوتاهی وی در این باب، کلیه حق بیمه (30 درصد) بر عهده کارفرما قرار گرفته و کارگر از پرداخت آن معاف خواهد بود. زیرا در این صورت کارفرما در انجام تعهد خود کوتاهی کرده و حق پرداخت از کارگر برداشته می شود.

طبق قانون تامین اجتماعی، 30 درصد حق بیمه پرداختی به نسبت 7 درصد از سوی کارگر و 23 درصد از سوی کارفرما باید پرداخت شود.

به این صورت محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما با در نظر گرفتن میزان حقوق کارگر با نسبت های به ترتیب 7 درصد و 23 درصد در سال 1398 تعیین می گردد و هر یک ملزم به پرداخت مبلغ ریالی از سوی خود هستند تا بیمه تامین اجتماعی برای کارگر برقرار شود. بدیهی است که شکل اجرای آن با پرداخت از سوی کارفرما و کسر از حقوق کارگر انجام می پذیرد.

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال 98

طبق چیزی که در خصوص حق بیمه سال 1398 اعلام شده است، حداقل دستمزد یک کارگر عادی 505627 ریال بوده و حق  مسکن وی 1000000 ریال و حق خوار و بار نیز 19000000 ریال در نظر گرفته شده است. مجموع این حقوق و مزایا در ماه های 31 روزه به 18574437 ریال رسیده و در ماه های 30 روزه نیز 18068810 ریال است.

به این ترتیب با در نظر گرفته اینکه حق بیمه سهم کارگر 7 درصد و حق بیمه سهم کارفرما 23 درصد در سال 1398 در نظر گرفته شده است، مبالغ ریال آن معادل زیر خواهند بود.

حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال 98  در ماه های 31 روزه

مجموع کل حق بیمه در سال 98 در ماه های 31 روزه، معادل 5572331 ریال است. به این ترتیب با در نظر گرفتن سهم های 7 و 23 درصدی کارگر و کارفرما؛ حق بیمه سهم کارگر معادل 1300211 ریال بوده و حق بیمه سهم کارفرما نیز 4271121 ریال است.

حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال 98 در ماه های 30 روزه

به این مجموع کل حق بیمه در سال 1398 مربوط به ماه های 30 روزه به 5420643 ریال می رسد. با لحاظ سهم های 7 و 23 درصدی کارگر و کارفرما، حق بیمه سهم کارگر معادل 1264817 ریال بوده و حق بیمه سهم کارفرما نیز 4155826 ریال محاسبه می شود.

بدین ترتیب حق بیمه سهم کارفرما و کارگر در ماه های 30 روزه به میزان جزئی نسبت به ماه های 31 روزه، کمتر محاسبه می شود.

[irp posts="5997" name="حقوق‌های سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟"]