نتیجه اولین جلسه تعیین حداقل حقوق سال 98 کارگران

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی اعلام کرد در جلسه روز یکشنبه شورای عالی کار صحبتی از میزان افزایش حقوق کارگران به میان نیامد و تصمیم بر این شد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عدد از مذاکره درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران در جلسه آینده پیشنهادهای خود را اعلام کنند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که در جلسه امشب شورای عالی کار به آن اشاره شد، این بود که چنانچه حقوق سال 98 کارگران بیش از حداقل افزایش پیدا کند، باید در سایر ردیف‌های حقوقی و مزایای کارگران به‌نوعی این موضوع لحاظ شود تا کارفرمایان از عهده تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران بربیایند.

علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار پیش‌ از این با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران اعلام کرده بود که بین هزینه و دستمزد کارگران یک‌میلیون و هشتادونه هزار تومان اختلاف وجود دارد که باید برای کارگران تامین شود تا بتوانند از عهده هزینه‌های خانوار بربیایند.

بر اساس این گزارش آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز پیش‌ازاین تأکید کرده بود که دولت باید با پرداخت یارانه غیر نقدی به بخش‌های آموزشی، فرهنگی و رفاهی کارگران به کمک کارفرمایان آمده تا آن‌ها بتوانند از عهده هزینه‌های اداره واحدهای تولیدی بربیایند چرا که کارفرمایان توان مالی کافی برای پرداخت تمامی هزینه‌های افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ندارند.