سایت مشاهده قبض موبایل همراه اول shop1.mci.ir/billing

جهت ورود به سایت مشاهده قبض موبایل پایان دوره و یا میان دوره به آدرس shop1.mci.ir/billing مراجعه کنید. با واردکردن شماره موبایل می توانید قبض خود را مشاهده و پرداخت کنید.

پس از وارد کردن شماره تلفن همراه و کد امنیتی می توانید صورتحساب میان دوره یا پایان دوره خود را مشاهده و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت می توانید قبض خود را پرداخت کنید.