مطالب مربوط به : ارز اربعین ۹۷

دریافت ارز اربعین ۹۷

مقدار ارز اربعین ۹۷ با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی برای دریافت ارز اربعین ۹۷ هر فرد می‌تواند ۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال را برای سفر معنوی خود دریافت کند. بنابر تهمیدات اندیشیده شده در بانک […]

مشاهده