بهترین راهکار جلوگیری از جعل چک

برای جلوگیری از جعل چک به ویژه چک حامل افراد موظف هستند برای صدور چک، کد ملی، اسم و فامیل خود را بنویسند و در سامانه الکترونیک بانک مرکزی نیز درج کنند. طبق قانون جدید چک، در آبان ماه سال […]

مشاهده