kaarpardaz_639

نحوه دریافت بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

یکی تر ار مهم ترین فرصت هایی که دانشجویان پس از ورود به دانشگاه از آن بی اطلاع هستند بیمه دانشجویی تامین اجتماعی است؛ در حالی که با استفاده از آن ضمن استفاده از خدمات درمانی می توانند از همان […]

مشاهده