kaarpardaz_639

مطالب مربوط به : جمع آوری سابقه تامین اجتماعی

جمع آوری سابقه بیمه تامین اجتماعی

جمع آوری سابقه تامین اجتماعی در گذشته به این شکل بود که فرم هایی از طرف شعبه تامین اجتماعی به شما داده می شد تا به شعبه ای که فکر می کنید در آنجا سوابق بیمه ای دارید مراجعه کرده […]

مشاهده