kaarpardaz_639

بیمه اختیاری و خویش فرما چیست؟

بیمه های خویش فرما در دو گروه قرار می‌گیرد: ۱- بیمه اختیاری ۲- بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. بیمه اختیاری در واقع برای کسانی در نظر گرفته شده […]

مشاهده