فرآیند رفع اثر چک‌ برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع اثر چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت کسری مبلغ چک جبران شود، بانک موظف است  نسبت به رفع اثر چک‌ برگشتی به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت […]

مشاهده