مطالب مربوط به : قانون چک 98

ظهرنویسی چک ممنوع!

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز  ۱۷ فروردین ماه ۹۸، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز […]

مشاهده

کاهش زمان دادرسی از دو سال به ۲۰ روز طبق قانون جدید چک

تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز قانون جدید صدور چک  که در سیزدهم آبان‌ سال جاری به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که […]

مشاهده