نحوه انتقال مالکیت با سامانه همتا

سامانه همتا انتقال مالکیت اخیرا پس از اجرای طرح رجیستری و یکی از پرسش‌هایی که برای اغلب کاربران پیش آمده در ارتباط سامانه همتا انتقال مالکیت است. بر اساس اطلاعاتی که از جانب سامانه همتا منتشر شده کاربران جهت جا […]

مشاهده