kaarpardaz_639

صفر تا صد «کمک هزینه بارداری» پرداختی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در مدت استراحت ایام بارداری به زنان بیمه شده این سازمان کمک هزینه بارداری پرداخت می‌کند. به گزارش خبرنگاران به زنان بیمه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز […]

مشاهده