بیشترین سود بانکی را چه بانک‌هایی می‌دهند؟

بانک‌های مختلف چه سودی به سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌دهند؟

در جدول زیر می‌توانید تعرفه بانک‌های مختلف را ببینید:

بیشترین سود سپرده بانکی

منبع: بورس۲۴