سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان m29.karmandiran.ir

برای ورود به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان به آدرس m29.karmandiran.ir مراجعه کنید.

دستورالعمل ورود کاربران به سامانه ثبت حقوق و مزایا

اختصارات

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده 29 :ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه: دستگاههای اجرایی مشمول ماده 29

سامانه: سامانه ثبت حقوق و مزایا

فرآیند ورود به سامانه

به منظور بهره برداری از سامانه موضوع ماده 29 ،کلیه دستگاهها لازم است مطابق فرآیند ذیل عمل نمایند:

1 -معرفی کارشناس اداری مالی دستگاه به عنوان راهبر سامانه از سوی بالاترین مقام اداری مالی دستگاه با معرفی نامه کتبی به سازمان

2 -دریافت نام کاربری و شناسه عبور کارشناس مذکور از سازمان

3 -ورود به سامانه از طریق مراجعه به بخش خدمات الکترونیکی سایت سازمان به آدرس aro.gov.ir

4 -تغییر شناسه عبور بلافاصله پس از اولین ورود به سامانه

5 -معرفی نقش های بالاترین مقام و بالاترین مقام اداری مالی دستگاه با تکمیل اقلام اطلاعاتی تعبیه شده در سامانه و اختصاص نام کاربری و شناسه عبور به آن ها

6 -معرفی و ایجاد نام کاربری و شناسه عبور برای نمایندگان دستگاه های وابسته یا تابعه در صورت وجود

توضیح: در هر دستگاه اجرایی سه نقش قابل تعریف می باشد که عبارتند از:

بالاترین مقام دستگاه: دسترسی این نقش فقط برای مشاهده اطلاعات و گزارش های موجود آن دستگاه میباشد.

بالاترین مقام اداری مالی دستگاه: دسترسی این نقش برای مشاهده، کنترل و تأیید صحت اطلاعات بارگذاری شده آن دستگاه می باشد.

کارشناس اداری مالی دستگاه: دسترسی این نقش برای مشاهده و کنترل قوانین، تکمیل فایل های مورد نیاز و بارگذاری اطلاعات، تعریف نقش های دستگاه ذیربط و معرفی و مدیریت کاربران سایر دستگاههای وابسته یا تابعه در صورت وجود می باشد.

نحوه استفاده و کار با سامانه در راهنمای آن ارائه شده است که پس از ورود به سامانه در دسترس می باشد.

کاربران این سامانه می توانند در صورت نیاز با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

1 -پاسخگویی به سوالات فنی شماره 85351300

2 -پاسخگویی به سوالات در خصوص قوانین، اقلام پرداختی و کسورات قانونی شماره های 85352139