سایت خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی es.tamin.ir مشاهده سوابق بیمه و فیش حقوقی مستمری بگیران

برای ورود به سایت تامین اجتماعی نرم افزار فیلتر شکن خود را خاموش کنید و به آدرس es.tamin.ir مراجعه کنید.

در سایت تامین اجتماعی خدمات بسیاری ارائه می شود که پس از شیوع کرونا این خدمات روز به روز بیشتر شد و اغلب خدماتی که تامین اجتماعی به صورت حضوری ارائه می داد اکنون به صورت غیرحضوری و از طریق سایت ارائه می شوند.

چه خدماتی در سایت تامین اجتماعی ارائه می شوند؟

خدماتی که در این سایت ارائه می شود شامل خدمات بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری بگیران است که در ادامه برخی از آنها آمده است: