ورود به سامانه صیاد بانک سپه جهت ثبت چک vbank.ebanksepah.ir

بر اساس قانون جدید چک، عملیات ثبت، تایید و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد از ابتدای سال 1400 اجباری شده است. لذا دسته چکهای بنفش صادر شده از تاریخ 1400/01/07، لازم است در سامانه صیاد ثبت و گردش داشته باشند.
برای ورود به سامانه صیاد بانک سپه برای ثبت چک باید به آدرس vbank.ebanksepah.ir مراجعه کنید.
همچنین می توانید ثبت چک صیادی را از طریق اپلیکیشن همراه بانک سپه انجام دهید.
پس از ورود به سامانه باید ثبت چک را بزنید و اطلاعات را وارد کنید.