ورود به سایت evat.ir استعلام ارزش افزوده

با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده ميتوانيد از وضعيت اعتبار ارزش افزوده شخص حقیقی و حقوقی مطلع شوید. کافیست به لینک https://www.evat.ir/frmvalidationofregistration.aspx  مراجعه نموده

عنوان مؤدی، شماره اقتصادی جديد، شماره ملی را بدون خط تیره وارد کنید و بر روی گزینه جستجو بزنید.