لیست مراکز احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی سجام

ردیفنامآدرس اینترنتیشماره تماس پشتیبانی
1مرکز احراز هویت پردازش اطلاعات مالی پارتلینک021-72423300
2مرکز احراز هویت کارگزاری سهم آشنالینک021-2771
3بانک قرض الحسنه مهر ایرانلینک021-4322
4کارگزاری کارآمدلینک021-91007287
5کارگزاری پارسیانلینک021-87148000
6کارگزاری امین آویدلینک021-42366000
7کارگزاری اقتصاد بیدارلینک021-42029000
8بانک سامانلینک021-84080
9بانک دیلینک021-28930
10کارگزاری تامین سرمایه نوینلینک021-86791000
11کارگزاری کارآفرینلینک021-22655911
12کارگزاری ایساتیس پویالینک021-86127636
13کارگزاری بانک کشاورزیلینک021-8658
14کارگزاری پیشگامان بهپرورلینک
15کارگزاری بانک مسکنلینک
16بانک پارسیانلینک