ماده 28 قانون جدید تامین اجتماعی را اینجا بخوانید

ماده 28 قانون تامین اجتماعی به منابع درآمد سازمان اشاره دارد. بندهای این قانون را ادامه می خوانید:

1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاى نقدى مقرر در این قانون .

4- کمکها و هدایا

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـى درصد مزد یا حقوق افزایش مى یابد.

تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالى خـود را بـا اصول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد.