سامانه استعلام شناسه ملی ilenc.ssaa.ir شخصیت حقوقی

برای استعلام شناسه ملی شخصیت حقوقی می توانید به آدرس ilenc.ssaa.ir مراجعه نمایید.

پس از ورود اطلاعات سازمان ثبت کننده، شناسه ملی شخصیت حقوقی، نوع شخصیت، شماره ثبت شخصیت، اداره کل، نام شخصیت، واحد ثبتی را وارد نموده و بر روی جستجو بزنید. توجه کنید که دکمه جستجو بالای صفحه است و باید پیش از زدن دکمه جستجو، تصویر امنیتی را نیز وارد نمایید.

همچنین وارد نمودن حداقل يکی از سه قلم اطلاعاتی شناسه ملی شخصیت حقوقی، شماره ثبت شخصیت، نام شخصیت الزامی است. جستجو با وارد کردن هریک از این سه قلم نیز انجام می شود و نیازی به پرکردن سایر موارد نیست.

استعلام کدملی شخصیت حقوقی