صفر تا صد «کمک هزینه بارداری» پرداختی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در مدت استراحت ایام بارداری به زنان بیمه شده این سازمان کمک هزینه بارداری پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگاران به زنان بیمه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد،کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد.

در ادامه شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری به زنان بیمه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را می‌خوانید:

 

کمک هزینه بارداری  تامین اجتماعی در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:

  • ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند
  • در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند
  • در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند
  • در دوره استرحت مزد‌ی برای وی مطرح باشد

 

روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری:

میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روز‌های استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می‌شود.

نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روز‌های کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می‌شود.

[irp posts="497" name="۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی"]

مدت مرخصی استراحت زایمان:

کمک هزینه بارداری تامین احتماعی از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود.

مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می‌بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو ۶ ماه و برای زایمان‌های سه قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن در طول دوره بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری:

دفترچه درمانی

گواهی پزشک معالج

تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)

چند نکته مهم:

  • مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان زن محسوب می‌شود.
  • چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ۶ ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

منبع: میزان