ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir وزارت آموزش و پرورش

جهت ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان به آدرس ltms.medu.ir مراجعه کنید.

این سایت دارای بخش های زیر است:

 • آزمون های پرسنل
 • فراگیران
 • کارشناسان
 • مدیر دوره
 • مدیران مدارس
 • تیم ارزیابی شایستگی و سنجش صلاحیت
 • دانش آموزان
 • بازرسان حوزه ها
 • نیروهای مدارس خارج از کشور
 • نیروهای مدارس غیردولتی
 • انجمن های علمی و آموزشی معلمان
 • فهرست دوره های ضمن خدمت
 • ورود متقاضیان مدرسی
 • مدرس دوره
 • ثبت نام متقاضیان مدرس
 • موسسات دارای مجوز
 • پنل موسسات
 • سرویس های میز خدمت
 • لینک های مهم
 • نظر سنجی عمومی
 • تابلوی اعلانات عمومی
 • فراموش کردن رمز فراگیران
 • فراموش کردن رمز مدیران مدارس
 • پیشنهادات و انتقادات
 • گزارشات مردمی