پوشش افراد فاقد بیمه توسط تامین اجتماعی

اقدام تامین اجتماعی در جهت پوشش افراد فاقد بیمه

مدیرکل تامین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری گفت: بسیاری از افراد در شهرها و روستاها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون و مقررات موجود این قابلیت را دارد که انواع گروه‌ها با گزینه های مختلف را تشــویق به بیمه شدن کند.

غلامرضا محمدی گفت: بیمه‌های خویش فرما و پوشش سهل و آسان آن، با ارقام متفاوت حق بیمه ایــن امکان را برای همگان فراهم می‌ســازند تا بتوانند خدمات خاصی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند که در این خصوص می‌توان به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویان با نرخ‌های مختلف حق بیمه، اشــاره کرد.

[irp posts="497" name="۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی"]

وی با اشاره به نرخ‌های گوناگون حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان‌اظهار داشت: یکی از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعد از بازنشســتگی بــا نرخ ۱۲ درصــد حق بیمه است و متقاضی می‌تواند از خدمات و مزایای بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی برخوردار شود. یعنی زمانی که طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی حائز شرایط سنی و سابقه‌ای شود، می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. در صورتی که بیمه شده مذکور پس از بازنشستگی فوت کند، برای خانواده‌اش مستمری بازماندگان در نظر گرفته می‌شود و در این حالت تمامی بازماندگان واجد شــرایط (همســر، فرزندان و پدر و مادر) تا زمانی که شرایط لازم را دارند می‌توانند از مستمری و تمامی خدمات درمانی ســازمان بهره‌مند شوند.

محمدی ادامه داد : یکی دیگر از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویان  بیمــه بازنشســتگی و فوت قبل و بعد بازنشســتگی با نرخ ۱۴ درصد است که در این نــوع از بیمه در صورت فوت بیمه شده اصلی  چه قبل و چه بعد از بازنشســتگی، بازماندگان وی می‌توانند از مستمری و خدمات درمانی برخوردار شوند.

[irp posts="2916" name="بیمه زنان خانه‌دار به چه صورت است"]

بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی

محمدی بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ ۱۸ درصد حق بیمــه را یکی دیگر از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان  دانست و گفت: در این نوع از بیمه متقاضی می‌تواند از خدمات مستمری بازنشستگی و فوت و از کار افتادگی غیر ناشی از کار برخوردار شود.

محمدی افزود: بیمه شدگان مشاغل آزاد، دانشجویان و زنان خانه‌دار با نرخ‌های متفاوت  اشاره شده می‌توانند با پرداخت سرانه درمان از خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز بهره‌مند شوند لیکن دانشجویان و زنان خانه دار چنانچه تحت تکفل پدر و مادر یا همسر بیمه شده تامین اجتماعی باشند می‌توانند کماکان بدون پرداخت سرانه درمان از خدمات دفترچه درمان نیز بهره‌مند شوند.

منبع: ایلنا